02193821150 bacquang@hagiang.edu.vn
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường cấp học Mầm non lần 1, năm học 2023-2024 (Cụm 3: MN Việt Quang I; MN Việt Vinh; MN Hoa Mai; MN Đức Xuân; MN Liên Hiệp; MN Hữu Sản; MN Bằng Hành)

Đăng ngày: 10/11/2023

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-PGDĐT ngày 2 tháng 11 năm 2023 của phòng GD&ĐT Bắc Quang về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường cấp học Mầm non lần 1, năm học 2023-2024; thực hiện kế hoạch số 01//KH-SHCM ngày 19/10/2023, về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm 3, lần 1. Ngày 8/11/2023 cụm 3, tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên môn, địa điểm tại trường MN Bằng Hành; tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lục Thị Thùy Giang, viên chức phụ trách chuyên môn cấp học Mầm non; các đồng chí viên chức quản lý; tổ trưởng, phó tổ trưởng, giáo viên cốt cán của của 6 trường: MN Việt Quang I; MN Việt Vinh; MN Hoa Mai; MN Đức Xuân; MN Liên Hiệp; MN Hữu Sản; MN Bằng Hành, với số lượng tham gia là 80 người;  Hội nghị diễn ra trong 02 ngày; đã triển khai 5 chuyên đề và dự 02 hoạt động giáo dục; (1) Quy trình thực hiện công tác vận động tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT; Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức thu các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục (2) Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ em làm trung tâm gắn kết với việc nâng cao chất lượng thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025” (3) Định hướng sắp xếp nội dung hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ, dạy học tăng cường tiếng Việt và chữ số cho trẻ 5-6 tuổi"; (4) tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; (5) bồi dưỡng năng lực đổi mới sáng tạo cho giáo viên trong thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, trang trọng, mang lại hiệu quả thiêt thực, định hướng các giải pháp cụ thể, thống nhất các nội dung trọng tâm cần thực hiện góp phần nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, chất lượng chuyên môn và đặc biệt là công tác phát triển ngôn ngữ, dạy học tăng cường tiếng Việt và chữ số cho trẻ 5-6 tuổi.

Bình luận