02193821150 bacquang@hagiang.edu.vn
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Hội thảo chuyên môn cấp trường năm học 2023 - 2024

Đăng ngày: 17/11/2023

Thực hiện kế hoạch số 82/KH-MNVV, ngày 13 tháng 9 năm 2023 của trường mầm non Việt Vinh, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 Ngày 17/11/2023 trường mầm non Việt Vinh tổ chức hội thảo chuyên môn cấp trường năm học 2023 - 2024. Nội dung hội thảo thực hiện các hoạt động tăng cường tiếng việt và ứng dụng phương pháp STEAM trong giảng dạy. Qua hội thảo giáo viên cùng nhau thảo luận, đánh giá và nắm chắc nội dung tăng cường tiếng việt trong hoạt động học và các bước trong hoạt động học có ứng dụng phương pháp STEAM.

Bình luận